Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG EUROPE, το έργο με τίτλο «Οδικός Χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις επιχειρηματικές πρακτικές» – «Road-CSR».

Γενικός Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, βιώσιμες, καινοτόμες και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.

Με αφορμή το εν λόγω έργο σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και η κοινωνία στο σύνολο της, η Περιφέρεια Κρήτης επιθυμεί την προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο με στόχο την δημιουργία βιώσιμων και υπεύθυνων κοινωνικά επιχειρήσεων.

.

Τι είναι η ΕΚΕ;

Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο τους στην κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011)

Η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (Πράσινη Βίβλος 2001).

Η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις δραστηριότητές τους, πέρα από απαιτήσεις της νομοθεσίας, σε σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από αυτές. (Ορισμός Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ).

Με απλά λόγια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια ολιστική προσέγγιση, της καθημερινής λειτουργίας, αντίληψης και διοίκησης της επιχείρησης, στα πεδία του ανθρώπινου δυναμικού, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της αγοράς.

Έρευνα για την ΕΚΕ στην Περιφέρεια Κρήτης

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει η Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την συλλογή στοιχείων που αφορούν σε θέματα ΕΚΕ τόσο στις επιχειρήσεις της Κρήτης όσο και στους τοπικούς φορείς.

Δήλωση Συμμετοχής στο 1ο Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Κρήτης

Περισσότερα…

Λίγα Λόγια για το έργο Road – CSR

 • Τίτλος: Οδικός Χάρτης  για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και στις επιχειρηματικές πρακτικές.
 • Διάρκεια: 4 έτη (1/1/2017 – 31/12/2020)
 • Προϋπολογισμός Περιφέρειας Κρήτης: 185.600,00 ευρώ

Γενικός Στόχος

Το έργο Road-CSR βοηθά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να εφαρμόσουν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, βιώσιμες, καινοτόμες και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.

Επιμέρους Στόχοι

 • Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των εταίρων, των ενδιαφερομένων μερών και των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής για τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με τις αρχές και τις πρωτοβουλίες της ΕΚΕ.
 • Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που υιοθετούν τις αρχές της ΕΚΕ και λαμβάνουν υποστήριξη μέσω βέλτιστων πρακτικών.
 • Βελτιστοποίηση των πολιτικών των συμμετεχόντων Περιφερειών μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών της ΕΚΕ στα εργαλεία πολιτικής (προγράμματα) και στη νομοθεσία τους.
 • Παροχή συστάσεων επί της εφαρμογής και δημιουργίας μέτρων / προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Μία Κοινή Θεματική Έκθεση για την ΕΚΕ
 • Μία μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις από την ενσωμάτωση των αρχών της ΕΚΕ και των κοινωνικών απολογισμών στη λειτουργία των ΜΜΕ.
 • Ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών για θέματα ΕΚΕ
 • Συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων μερών μέσω της συγκρότησης ομάδων διαβούλευσης.
 • Συστάσεις για πολιτικές στην ΕΚΕ
 • Σχέδια Δράσης ΕΚΕ

Επικεφαλής Εταίρος

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛτΔ, Κύπρος

Εταίροι

 • Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα
 • Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα, Ισπανία
 • NTNU Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγία
 • E-Ινστιτούτο, Σλοβενία
 • Οργανισμός Νότιας-Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Τσεχική Δημοκρατία
 • Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων Περιφέρειας Βένετο, Ιταλία

Επικοινωνία με την ομάδα έργου στην Περιφέρεια Κρήτης

Κατερίνα Βλασάκη avlasaki@crete.gov.gr

Κατερίνα Ρουσάκη krousaki@crete.gov.gr

Χρήστος Μπίλιος cbilios@crete.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) για το έργο Road-CSR, στο website:
www.interregeurope.eu/road-csr/

Παραδοτέα Έργου

Μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενοποιημένη Θεματική Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τους 7 εταίρους του έργου ROAD CSR

Ενοποιημένη Έκθεση Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τους 7 εταίρους του έργου ROAD CSR

Καλές Πρακτικές ΕΚΕ στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του έργου Road CSR διεξήγαγε έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρήσεις της Κρήτης. Οι καλές πρακτικές που ακολουθούν, επιλέχθηκαν ανάμεσα από τις επιχειρήσεις που  συμμετείχαν στην έρευνα, με γνώμονα το κατά πόσο εφαρμόζουν ολιστική προσέγγιση απέναντι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν το κατά πόσο οι δράσεις της κάθε πρακτικής έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, το αν παρουσιάζουν στοιχεία καινοτομίας καθώς επίσης και αν τα αποτελέσματά τους είναι μετρήσιμα και μπορούν να διαδοθούν και να υιοθετηθούν από άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Creta Maris Beach Resort
Avra Hotels Collection
COSMOS SPORT Α.Ε
ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε
LYRARAKIS WINES – ΓΕΑ Α.Ε.
Χαλκιαδάκης Α.Ε.
TCF|Futouris Project

Πείτε μας τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζετε στην επιχείρηση σας

Σας προσκαλούμε να καταγράψετε τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζετε στην επιχείρηση σας. Σε επόμενο στάδιο θα δημιουργηθεί μια βάση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την καταγραφή καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, την προβολή και προώθηση τους στο ευρύτερο κοινό, τη δικτύωση των επιχειρήσεων αυτών με φορείς τοπικής ανάπτυξης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και την κατάρτιση σε θέματα ΕΚΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι στην Ελλάδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Χρήσιμοι σύνδεσμοι στα αγγλικά για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)

 • https://www.csreurope.org : Το CSR Europe είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα. Με εταιρικά μέλη, τους Εθνικούς Οργανισμούς Εταίρους (NCO) και άλλους Συνεργάτες ενώνει, εμπνέει και υποστηρίζει πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τους βιομηχανικούς τομείς στον μετασχηματισμό και τη συνεργασία τους προς πρακτικές λύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • https://unglobalcompact.org: Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, στοχεύει στην κινητοποίηση ενός παγκόσμιου κινήματος βιώσιμων εταιρειών και ενδιαφερομένων για τη δημιουργία του κόσμου που θέλουμε. Για να συμβεί αυτό, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει τις εταιρείες: να δραστηριοποιήσουν με υπευθυνότητα τις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους με τις δέκα αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, να αναλάβουν στρατηγικές δράσεις για την προώθηση ευρύτερων κοινωνικών στόχων, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με έμφαση στη συνεργασία και την καινοτομία.
 • https://sdgcompass.org : Το SDG Compass παρέχει καθοδήγηση στις εταιρείες σχετικά με το πώς μπορούν να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους, καθώς και να μετρήσουν και να διαχειριστούν τη συμβολή τους στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • https://www.wbcsd.org :  το WBCSD ιδρύθηκε το 1995, ως μια πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αειφορίας που μόλις είχαν αρχίσει να αναδύονται στην επιφάνεια της συλλογικής επιχειρηματικής συνείδησης.
 • https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en : Στην ιστοσελίδα αυτή της ευρωπαϊκής επιτροπής παρέχονται πληροφορίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και παρατίθεται πλούσιο υλικό.

Βιβλιοθήκη ΕΚΕ

CSR Hellas – Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας “Διαφάνεια και Διακυβέρνηση”

CSR Hellas – ΕΚΕ ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

CSR Hellas – ΕΚΕ 50+ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

 

ΕΟΜΜΕΧ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η Όψη του Ανθρώπινου Παράγοντα στην Επιχείρηση  ΑΣΠΡΙΔΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο –  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κρίση. Οι Τάσεις στο Ελληνικό Εταιρικό Τοπίο

 

Άρθρο Εταιρική κοινωνική ευθύνη μία διαφορετική αντίληψη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Μαρία Αλεξίου

 

CSR Hellas – Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας «Εταιρικός Εθελοντισμός»

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Διεθνής και Εθνική Προοπτική.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ευρωπαϊκή προοπτική

 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.

 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

 

Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Διαθέσιμο κατόπιν σχετικού αιτήματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του θερινού σχολείο (παρουσιάσεις και βίντεο μαθημάτων), παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και στη συνέχεια θα σας αποστείλουμε λεπτομέρειες για την πρόσβασή σας.

captcha