Ανακοίνωση για την διαβούλευση στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση μιας συστηματικής διαβούλευσης επιδιώκοντας να προσελκύσει ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και ερευνητικά ιδρύματα για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τις επιχειρήσεις του νησιού.

Ειδικότερα προβλέπεται να ενισχυθούν οι εξής κατηγορίες δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της περιφερειακής οικονομίας:

 • Σχέδια επίδειξης/δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ σε τομείς προτεραιότητας της RIS
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Ενίσχυση clusters.
 • Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις.
 • Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τις ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της RIS

Η υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέας γνώσης και καινοτομίας με τελικό σκοπό την ενσωμάτωσή της σε προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες παραγωγικές διεργασίες ή και αλυσίδες αξίας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων της Κρήτης. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν θα υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς ανάλογα με την συγκεκριμένη δράση.

Για την οργάνωση της διαβούλευσης έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας στην  «Πλατφόρμα Καινοτομίας για τον Πολιτισμό-Τουρισμό» με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και ερευνητών. Η Πλατφόρμα Καινοτομίας έχει ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση της διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης με στόχο την επιχειρηματική ανακάλυψη και τελικά την βέλτιστη επιχειρηματική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας.

H βασική πρόκληση για την Περιφέρεια Κρήτης εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο η Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» θα υποστηρίξει τη μετατροπή του τουρισμού σε μια δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της απασχόλησης. Στην παρούσα φάση θα καταγραφούν οι ερευνητικές και επιχειρηματικές δυνατότητες στην Κρήτη και θα αναδειχθούν οι εξειδικεύσεις για τον τουρισμό υπαίθρου. Ο τουρισμός υπαίθρου είναι κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχει ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη – τουρίστα με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της υπαίθρου. Με δεδομένο ότι η Κρήτη διαθέτει σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που προσελκύουν παγκόσμιο ενδιαφέρον καθώς και υποδομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα τα περιθώρια ανάπτυξης είναι διευρυμένα.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του προϋποθέτει την ενσωμάτωση οργανωτικών και τεχνολογικών (κυρίως ψηφιακών) καινοτομιών για την ενίσχυση των εμπειριών κατά την επίσκεψη (χαρτογράφηση, αποτύπωση, αναπαράσταση, επικοινωνία, πλοήγηση, geo-location), την αναβάθμιση των πολιτικών προώθησης (branding, αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών κινητών) καθώς και την οργάνωση θεματικών ή γεωγραφικών άτυπων ή και τυπικών δικτύων που θα στηρίξουν και θα διευρύνουν την επιχειρηματικότητα στο τομέα και θα ισχυροποιήσουν τους τουριστικούς προορισμούς.

Ειδικότερα, η διαβούλευση θα επικεντρωθεί ενδεικτικά στους εξής τομείς:

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εστιασμένης προσωπικής εξυπηρέτησης πελατών, της βελτίωσης της διαδραστικότητας, της μείωσης του κόστους των υπηρεσιών.
 • Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό και τη δημιουργία.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου σε θέματα πλοήγησης και διαδραστικής επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση καινοτομίας για την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τους τουριστικούς προορισμούς.
 • Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς, συστημάτων πλοήγησης, διαχείρισης δρομολογίων σε τουριστικές περιοχές.
 • Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Η διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει συμμετοχικές συναντήσεις με εστιασμένες ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και παρουσία εμπειρογνωμόνων για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων και ιδεών, σχηματισμό συμπράξεων ιδεών και διαμόρφωση προτεραιοτήτων και ώριμων προτάσεων.

Οι πρώτες συναντήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενώ μια οργανωμένη ημερίδα διαβούλευσης αναμένεται να υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2017. Σε αυτήν θα συζητηθούν οι καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που θα έχουν συγκεντρωθεί από τις προηγούμενες συναντήσεις. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας της προκήρυξης των δράσεων.

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός μητρώου ενδιαφερομένων επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων και καινοτόμων προτάσεων, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για την συστηματικότερη διαβούλευση με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στις οποίες η περιφερειακή οικονομία διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να συμπληρώσετε την  φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα (δηλαδή να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά).

Η φόρμα υποβολής ιδέας μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους εδώ: Υποβολή Ιδέας / Πρότασης  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νικόλαος Αλεξάκης (Συντονιστής)
Αναπλ. Προϊστάμενος Τμ. Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813400390

Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη (Αναπλ. Συντονίστρια)
Αν. Προϊσταμένη Τμ.  Αθλητισμού & Πολιτισμού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813410222

Ε-mail Τομέα : ris3tou [@] crete.gov.gr