Η Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στον πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ξεκινά την οργάνωση μιας συστηματικής διαβούλευσης επιδιώκοντας να προσελκύσει ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και ερευνητικά ιδρύματα για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τις επιχειρήσεις του νησιού.

Ειδικότερα προβλέπεται να ενισχυθούν οι εξής κατηγορίες δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της περιφερειακής οικονομίας:

 • Σχέδια επίδειξης/δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ σε τομείς προτεραιότητας της RIS3.
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Ενίσχυση clusters.
 • Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις.
 • Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τις ΜΜΕ στους τομείς  προτεραιότητας της RIS3.
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς για την προώθηση
  τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών CO2.

Η υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέας γνώσης και καινοτομίας με τελικό σκοπό την ενσωμάτωσή της σε προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες παραγωγικές διεργασίες ή και αλυσίδες αξίας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων της Κρήτης. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν θα υποβληθούν από είτε μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς ανάλογα με την συγκεκριμένη δράση.

Για την οργάνωση της διαβούλευσης έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας «Πλατφόρμα Καινοτομίας για το Περιβάλλον και την Ενέργεια» με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και ερευνητών. Η Πλατφόρμα Καινοτομίας έχει δημιουργήσει καταρχήν δύο υπο-ομάδες εργασίας, μια για το Περιβάλλον και μια για την Ενέργεια, οι οποίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την οργάνωση της διαδικασίας
ανοικτής διαβούλευσης με στόχο την επιχειρηματική ανακάλυψη και τελικά την βέλτιστη επιχειρηματική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας. Σε πρώτη φάση θα καταγραφούν οι ερευνητικές και επιχειρηματικές δυνατότητες στην Κρήτη και θα αναδειχθούν οι εξειδικεύσεις στον κύκλο του Νερού και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Ειδικότερα, έχουν εντοπιστεί οι εξής τομείς στους οποίους καταρχήν θα επικεντρωθεί η διαβούλευση:

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:

 • Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών και συστημάτων κατασκευής για τον κτιριακό τομέα, τις αστικές αναπλάσεις και τα έργα υποδομής.
 • Ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτίρια.
 • Βελτίωση της απόδοσης (μείωση κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυμάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εν γένει μεγάλων υποδομών).
 • Νέα βελτιωμένα υλικά για συστήματα ΑΠΕ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ/εξοικονόμησης ενέργειας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παραγωγικών τομέων της Κρήτης και γενικότερα προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Κρήτης.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον κύκλο του νερού:

 • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης, εισαγωγής και αξιοποίησης νέων  τεχνολογιών για τη μείωση απωλειών ύδατος, βέλτιστης διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος, συστήματα εντοπισμού και καταγραφής δικτύων και υποδομών για ορθολογική χρήση και επαναχρησιμοποίηση (non conventional water resources).
 • Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης αστικών ή και βιομηχανικών λυμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ιλύος) και πιλοτικές εφαρμογές για διήθηση με χρήση φίλτρων ή μεμβρανών.
 • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση συστατικών από λύματα (φώσφορος – άζωτο – λοιπά υποπροϊόντα).

Η διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει τρεις συμμετοχικές συναντήσεις με εστιασμένες ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και παρουσία εμπειρογνωμόνων για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων και ιδεών, σχηματισμό συμπράξεων ιδεών και διαμόρφωση προτεραιοτήτων και ώριμων προτάσεων. Η πρώτη συμμετοχική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2016 και η τελική ημερίδα διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2017, όπου θα συζητηθούν οι καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που θα έχουν συγκεντρωθεί από τις προηγούμενες συναντήσεις. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας της προκήρυξης των δράσεων.

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός μητρώου ενδιαφερομένων επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων και καινοτόμων προτάσεων, το οποίο θα αποτελέσει και την βάση για την συστηματικότερη διαβούλευση με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στις οποίες η περιφερειακή οικονομία διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης (να έχουν δηλαδή ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών) με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης (προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά) και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα και να την αποστείλετε στο email: ris3env@crete.gov.gr

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr, καθώς επίσης και την Προδημοσίευση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (http://www.eydeetak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458), η οποία θα ληφθεί ως βάση για την διαμόρφωση της σχετικής προκήρυξης μετά το πέρας της διαβούλευσης.

Πληροφορίες σχετικά με τις Διαβουλεύσεις

Δήμητρα Δαφνομήλη
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ: 2813410139 (email: dafnomili [@] crete.gov.gr)

Μαρία Στεφανάκη (για θέματα Ενέργειας)
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ: 2813410125 (email: mstefanaki [@] crete.gov.gr)

Μαρία Κανδυλογιαννάκη (για θέματα Υδάτων)
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ: 2813410123 (email: mkandil [@] crete.gov.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας Περιβαλλοντικού Τομέα

Δρ Ελένη Χατζηγιάννη
Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813410110

Μαρία Αποστολάκη
Στέλεχος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813400248

Ε-mail Τομέα : ris3env [@] crete.gov.gr