Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), μέσα από την οποία επιδιώκει να προωθήσει τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας, με την αναζωογόνηση παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Πολιτισμός-Τουρισμός, Περιβάλλον-Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άμεση και αποτελεσματική διάθεση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», που ανέρχονται συνολικά σε 59.056.686,00 € για τους 4 πυλώνες, καθώς και διεκδίκηση λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση μιας συστηματικής διαβούλευσης, επιδιώκοντας να προσελκύσει ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και ερευνητικά ιδρύματα για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι η διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τις επιχειρήσεις του νησιού. και η δυνατότητα ενίσχυσης μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Ειδικότερα προβλέπεται να ενισχυθούν οι παρακάτω κατηγορίες δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της περιφερειακής οικονομίας:

  • Σχέδια επίδειξης/δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ σε τομείς προτεραιότητας της RIS
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
  • Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
  • Ενίσχυση clusters.
  • Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις.
  • Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τις ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της RIS

Η υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέας γνώσης και καινοτομίας με τελικό σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες παραγωγικές διεργασίες ή και αλυσίδες αξίας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων της Κρήτης. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να καταταχθούν σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς ανάλογα με την συγκεκριμένη δράση.

Για την οργάνωση της διαβούλευσης στον Αγροδιατροφικό Τομέα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας και αντίστοιχη Πλατφόρμα Καινοτομίας, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και ερευνητών. Η Πλατφόρμα Καινοτομίας έχει ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση της διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης με στόχο την επιχειρηματική ανακάλυψη και τελικά την βέλτιστη επιχειρηματική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας.

Η πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής ή γεωργικούς αυτοματισμούς που είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις καλλιεργητικές ανάγκες και τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τα παραγόμενα προϊόντα του Αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη και αποτελεί βασικό μοχλό της περιφερειακής μας οικονομίας. Ταυτόχρονα, καινοτόμες μέθοδοι, έξυπνες τεχνολογίες και τεχνικές ασφάλειας και ποιότητας των βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητά τους, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους.

Η αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων  αγροτικής παραγωγής για τη σύνθεση ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας ή βελτιωτικών εδάφους, υποστηρίζει και αναδεικνύει για την Περιφέρεια Κρήτης το νέο και ισχυρά προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ισχυρών πλεονεκτημάτων που έχει διαμορφώσει η Κρήτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.

Ειδικότερα, η διαβούλευση του 1ου κύκλου, θα εστιάσει στα παρακάτω προϊόντα : ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, κηπευτικά, αμπελοοινικά και στους εξής τομείς εξειδίκευσης:

  • Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία
  • Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων στον Αγροδιατροφικό τομέα
  • Κυκλική Οικονομία

Η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης περιλαμβάνει συμμετοχικές συναντήσεις με εστιασμένες ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και με παρουσία εμπειρογνωμόνων για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων και ιδεών, σχηματισμό συμπράξεων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων με επιχειρηματικούς φορείς για εμπλουτισμό των ιδεών και διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των ώριμων προτάσεων.

Η τελική ημερίδα διαβούλευσης για τον 1ο κύκλο, προγραμματίζεται για το φθινόπωρο  του 2017, στην οποία θα συζητηθούν οι καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας των προσκλήσεων των δράσεων, από την ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός μητρώου ενδιαφερομένων επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων και καινοτόμων προτάσεων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για συστηματικότερη διαβούλευση με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στις οποίες η περιφερειακή οικονομία διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την  φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

Η φόρμα θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: https://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3agr/.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αγροδιατροφικού Τομέα

Κωνσταντίνος Φωτάκης (Συντονιστής)
αν. Προϊστ. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810309301

Ευγενία Στυλιανού (Αναπλ. Συντονίστρια)
Στέλεχος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810309235

Ε-mail Τομέα : ris3agr [@] crete.gov.gr

Αγροδιατροφικός Τομέας

Η διαδικασία συλλογής ιδεών και προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη