Η φόρμα υποβολής ιδεών και προτάσεων για τη Διαβούλευση του Πρώτου Κύκλου θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017

Τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες των προτάσεων/ιδεών που υποβάλλονται σε καμία περίπτωση δε δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται μόνο από την υπηρεσία μας για θέματα οργάνωσης και διαμόρφωσης της τελικής διαβούλευσης. Η μόνη πληροφορία που πιθανόν να δημοσιοποιηθεί είναι ο τίτλος της πρότασης.

Φόρμα Υποβολής Ιδέας / Πρότασης

Σημειώσεις:

  1. Είδος φορέα (Δημόσιος ή Ιδιωτικός φορέας, Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, επιχείρηση, άλλο). Σε περίπτωση συμπράξεων αναφέρεται το σύνολο των φορέων.
  2. Συνοπτική Περιγραφή (έως 100 λέξεις) για αντικείμενο, εκτίμηση καινοτομικότητας, κενό αγοράς που καλύπτει, προηγούμενη εμπειρία φορέων.
  3. Περιγραφή επιπέδου ωριμότητας ( TRL – Technology Readiness Level – HORIZON2020): 4 και άνω  δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κάποια εργαστηριακή επαλήθευση ή πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, περιγραφή της ωριμότητας της ιδέας, των περαιτέρω απαιτήσεων και εκτίμηση χρόνου ανάπτυξης της ιδέας και υλοποίησης της.
  4. Αναφέρονται υπάρχουσες ή απαιτούμενες συνεργασίες για τη συγκεκριμένη ιδέα/καινοτομία.
  5. Καταρχήν θα ενεργοποιηθούν προσκλήσεις για (α). Σχέδια Επίδειξης / Δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ και (β). Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και μετέπειτα για (γ). Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)