Γνώση για ένα καλύτερο κόσμο!

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), μέσα από την οποία επιδιώκει να συμβάλλει στο μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας, με την αναζωογόνηση παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Πολιτισμός – Τουρισμός, Περιβάλλον – Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άμεση και αποτελεσματική διάθεση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», που ανέρχονται συνολικά στο ύψος των 59.056.686,00 € για τους 4 πυλώνες, καθώς και διεκδίκηση λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Στον Τομέα της Γνώσης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 6.434.595,00 €.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που αξιοποιούν την καινοτομία και τα  αποτελέσματα της έρευνας.

Σκοπός της Περιφέρειας είναι να προσελκύσει Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ενδιαφερόμενους ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να καταγράψει την τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας, που θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε επιχειρηματική γνώση και θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Στον Τομέα της Γνώσης προβλέπεται η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και η στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν δράσεις όπως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η παροχή χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες/incubators), η παροχή ενισχύσεων κ.α.

Για την οργάνωση της διαδικασίας έχει ήδη συγκροτηθεί και λειτουργεί η «Πλατφόρμα του Τομέα της Γνώσης». Η Πλατφόρμα Καινοτομίας έχει ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση μιας διαδικασίας συλλογής ιδεών και προτάσεων με στόχο το σχεδιασμό των εν δυνάμει δράσεων στον τομέα της Γνώσης.

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η καταγραφή των καινοτόμων προτάσεων που αξιοποιούν  την έρευνα και τη γνώση σε όλους τους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για συστηματικότερη διαβούλευση, με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες, στις οποίες το νησί μας διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας των προσκλήσεων των δράσεων, από την ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την  φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής, με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας Τομέα της Γνώσης

Αικατερίνη Ρουσάκη (Συντονίστρια)
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμ. Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813410171

Αικατερίνη Βλασάκη (Αναπλ. Συντονίστρια)
Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής  Λειτουργίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813400350

Ε-mail Τομέα : ris3kno [@] crete.gov.gr