Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG EUROPE, το έργο με τίτλο «Οδικός Χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις επιχειρηματικές πρακτικές» – «Road-CSR».

Γενικός Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, βιώσιμες, καινοτόμες και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.

Με αφορμή το εν λόγω έργο σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και η κοινωνία στο σύνολο της, η Περιφέρεια Κρήτης επιθυμεί την προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο με στόχο την δημιουργία βιώσιμων και υπεύθυνων κοινωνικά επιχειρήσεων.

.

Τι είναι η ΕΚΕ;

Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο τους στην κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011)

Η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (Πράσινη Βίβλος 2001).

Η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις δραστηριότητές τους, πέρα από απαιτήσεις της νομοθεσίας, σε σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από αυτές. (Ορισμός Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ).

Με απλά λόγια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια ολιστική προσέγγιση, της καθημερινής λειτουργίας, αντίληψης και διοίκησης της επιχείρησης, στα πεδία του ανθρώπινου δυναμικού, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της αγοράς.

Έρευνα για την ΕΚΕ στην Περιφέρεια Κρήτης

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει η Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την συλλογή στοιχείων που αφορούν σε θέματα ΕΚΕ τόσο στις επιχειρήσεις της Κρήτης όσο και στους τοπικούς φορείς.

Δήλωση Συμμετοχής στο 1ο Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Κρήτης

Περισσότερα…

Λίγα Λόγια για το έργο Road – CSR

 • Τίτλος: Οδικός Χάρτης  για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και στις επιχειρηματικές πρακτικές.
 • Διάρκεια: 4 έτη (1/1/2017 – 31/12/2020)
 • Προϋπολογισμός Περιφέρειας Κρήτης: 185.600,00 ευρώ

Γενικός Στόχος

Το έργο Road-CSR βοηθά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να εφαρμόσουν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, βιώσιμες, καινοτόμες και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.

Επιμέρους Στόχοι

 • Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των εταίρων, των ενδιαφερομένων μερών και των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής για τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με τις αρχές και τις πρωτοβουλίες της ΕΚΕ.
 • Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που υιοθετούν τις αρχές της ΕΚΕ και λαμβάνουν υποστήριξη μέσω βέλτιστων πρακτικών.
 • Βελτιστοποίηση των πολιτικών των συμμετεχόντων Περιφερειών μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών της ΕΚΕ στα εργαλεία πολιτικής (προγράμματα) και στη νομοθεσία τους.
 • Παροχή συστάσεων επί της εφαρμογής και δημιουργίας μέτρων / προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Μία Κοινή Θεματική Έκθεση για την ΕΚΕ
 • Μία μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις από την ενσωμάτωση των αρχών της ΕΚΕ και των κοινωνικών απολογισμών στη λειτουργία των ΜΜΕ.
 • Ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών για θέματα ΕΚΕ
 • Συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων μερών μέσω της συγκρότησης ομάδων διαβούλευσης.
 • Συστάσεις για πολιτικές στην ΕΚΕ
 • Σχέδια Δράσης ΕΚΕ

Επικεφαλής Εταίρος

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛτΔ, Κύπρος

Εταίροι

 • Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα
 • Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα, Ισπανία
 • NTNU Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγία
 • E-Ινστιτούτο, Σλοβενία
 • Οργανισμός Νότιας-Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Τσεχική Δημοκρατία
 • Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων Περιφέρειας Βένετο, Ιταλία

Επικοινωνία με την ομάδα έργου στην Περιφέρεια Κρήτης

Κατερίνα Βλασάκη avlasaki@crete.gov.gr

Κατερίνα Ρουσάκη krousaki@crete.gov.gr

Χρήστος Μπίλιος cbilios@crete.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) για το έργο Road-CSR, στο website:
www.interregeurope.eu/road-csr/

Παραδοτέα Έργου

Μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενοποιημένη Θεματική Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τους 7 εταίρους του έργου ROAD CSR

Ενοποιημένη Έκθεση Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τους 7 εταίρους του έργου ROAD CSR

Καλές Πρακτικές ΕΚΕ στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του έργου Road CSR διεξήγαγε έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρήσεις της Κρήτης. Οι καλές πρακτικές που ακολουθούν, επιλέχθηκαν ανάμεσα από τις επιχειρήσεις που  συμμετείχαν στην έρευνα, με γνώμονα το κατά πόσο εφαρμόζουν ολιστική προσέγγιση απέναντι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν το κατά πόσο οι δράσεις της κάθε πρακτικής έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, το αν παρουσιάζουν στοιχεία καινοτομίας καθώς επίσης και αν τα αποτελέσματά τους είναι μετρήσιμα και μπορούν να διαδοθούν και να υιοθετηθούν από άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Creta Maris Beach Resort
Avra Hotels Collection
COSMOS SPORT Α.Ε
ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε
LYRARAKIS WINES – ΓΕΑ Α.Ε.
Χαλκιαδάκης Α.Ε.
TCF|Futouris Project

Πείτε μας τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζετε στην επιχείρηση σας

Σας προσκαλούμε να καταγράψετε τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζετε στην επιχείρηση σας. Σε επόμενο στάδιο θα δημιουργηθεί μια βάση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την καταγραφή καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, την προβολή και προώθηση τους στο ευρύτερο κοινό, τη δικτύωση των επιχειρήσεων αυτών με φορείς τοπικής ανάπτυξης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και την κατάρτιση σε θέματα ΕΚΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι στην Ελλάδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη